Ohlasy

Těší mě a velmi si vážím toho, že se podařilo vydat tento materiál v češtině. Je to bezesporu studie, s níž by se měli seznámit především kazatelé a studenti na českých biblických školách, aby tak získali základní vědomosti potřebné k orientaci ve své pastýřské službě ve sborech a církvích. Zápas o čistotu evangelia není ničím novým. Některá učení, která však pronikají do naší země v poslední době a získavají popularitu především mezi věřícími s povrchní znalostí Písma, jsou zvlášť nebezpečná a zákeřná. Velmi rád touto cestou doporučuji tento kvalitně zpracovaný studijní materiál a modlím se, aby posloužil mnohým, ke cti a slávě našeho Spasitele, Pána Ježíše Krista.

Nebezpečí ze strany Hnutí Víry je stejně tak skutečné jako všudypřítomné. Zpráva kterou slyšíme z tisíců kazatelen je, že Bůh chce, abyste byli šťastní, zdraví a bohatí. Toto ale není biblické křesťanství, jak Justin Peters dostatečně demonstruje ve své mimořádné prezentaci. Peters velmi srozumitelně a důvěryhodně ukazuje na to, čím Hnutí Víry ve skutečnosti je - fraškou. Místní církve budou určitě mít velký užitek z Petersových osobních zkušeností a jeho rozsáhlého průzkumu tohoto důležitého tématu.

Dr. John MacArthur
Kazatel, Grace Community Church Sun Valley, CA

Jsem velmi vděčný za to, že tyto materiály jsou dostupné v češtině. Myslím, že nebudu daleko od pravdy, když řeknu, že snad každý křesťan v naší zemi přišel nějakým způsobem do kontaktu s falešným učením, které je Justinem Petersem tak jasně odhaleno. Z vlastní zkušenosti ale vím, že zdaleka ne každý křesťan je schopen takové učení rozpoznat, jako falešné ho odmítnout a distancovat se od něj. Přestože nás Boží slovo na tolika místech a důrazně vybízí k rozlišování, mnoho křesťanů v naší zemi svou lhostejností raději volí účast na zlých skutcích kazatelů jiného evangelia (2 J 11), než aby poslechli jasná slova Písma a nedali se žádným způsobem od nikoho oklamat (2 Te 2,3). Jsem přesvědčen, že toto vyučování povede k tomu, že slovo pravdy, evangelium, v naší zemi poroste a ponese hojné ovoce. Jako následovníci Jana Husa si musíme opět zamilovat pravdu, hledat jí, naslouchat jí, učit pravdě a bránit ji až do smrti. Jenom tak může tento národ znovu dojít k Boží milosti skrze pokání a víru v Pána Ježíše Krista.

Mluvit o falešném učení může vzbuzovat rozpaky, nepříjemné pocity, případně konflikty. Ačkoli vůči němu není žádný křesťan sám o sobě imunní, dochází díky tomu k podceňování, nebo neochotě tomuto nebezpečí čelit. Jakoby křesťanská obec byla hluchá k množství varování obsaženému v Písmu.
Semináře Justina Peterse mohou posloužit jako základ k rozpoznávání často nenápadných a rafinovaných forem tohoto učení, které se průběžně vyvíjí a celosvětově dosahuje stále většího vlivu. Proto jsem vděčný, že i touto formou mohou být věřící informovaní. Doufám, že to povede vyvolené k větší bdělosti, vytrvalosti v zápasu o zachování pravdy evangelia a oddanosti Pánu Ježíši Kristu.

Jiří Král